Kivonat a Magyarországi Kineziológiai Alapítvány alaptó okiratából

ALAPÍTÓ OKIRAT

Alulírott alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény alapján működő alapítvány létrehozását határozta el.

Az alapító neve, anyja neve, lakóhelye: Gál Attila anyja neve: Szlanka Erzsébet Mária Cím: 2400 Dunaújváros, Dunasor 9.1.2, mint Alapító, jogi személyiséggel rendelkező alapítványt hoz létre az alábbiak szerint:

I. Az Alapítvány adatai

 1. Az Alapítvány neve: Magyarországi Kineziológiai Alapítvány – MKA (a továbbiakban: Alapítvány)

Az Alapítvány angol neve: Hungarian Kinesiology Foundation – HKF

 1. Az Alapítvány székhelye: 1095 Budapest, Soroksári út 38-40. 1. 12/a.

Az Alapítvány fióktelephelye: 2400 Dunaújváros, Dunasor 9.1.2.

 1. Az Alapítvány határozatlan időtartamra jön létre.

II.Az Alapítvány célja és tevékenysége

1. Az Alapítványt az Alapító azzal a szándékkal hozta létre, hogy a magyarországi kineziológusok érdekeit a nemzetközi kineziológiai egyesületek, szervezetek előtt, a Magyar Kormány előtt, a társszakmák és egyéb szervezetek, egyesületek, kamarák előtt képviselje, valamint a kineziológiai ágak magyarországi terjesztését, elismertségét, hitelességét és a magyar kineziológusok minőségi munkáját elősegítse, támogassa.

 1. Elősegítse továbbá az egészségmegőrzés, a betegségmegelőzés, valamint az egészségügyi kultúra terjesztését.
 2. Támogassa a szociális munkát, a családsegítést, az időskorúak gondozását végzők tevékenységét, stresszmentes munkavégézést, stress-kezelő képességeik javítását, fejlesztését.
 3. Segítse a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi beilleszkedését elősegítő képességeik, kompetenciáik fejlesztését az esélyegyenlőség elérése érdekében.
 4. Támogassa a gyermekeket és felnőtteket képességeik fejlesztésében, különös tekintettel a tanulási, önismereti, és életvezetési képességekre.
 5. Elősegítse a hátrányos helyzetű, sérült, veszélyeztetett gyermekek és felnőttek segítését, önismeretük, tanulási-, életvezetési képességeik fejlesztését, kineziológiai módszerek bevonásával.
 6. Vegyen részt a tehetséggondozásban, a tehetségek felkutatásában és támogatásában, elsődlegesen kineziológiai módszerek alkalmazásával.
 7. Elősegítse a magyarországi kineziológusok szakmai felzárkózását a nemzetközi elvárásoknak megfelelően, annak érdekében, hogy minőségi szolgáltatást tudjanak nyújtani.
 8. Együttműködjön a külföldi szakmai szervezetekkel, a módszerek kidolgozóival.

 

2. Az Alapítvány a fenti II.1.1-1.7. pontok alapján közhasznú tevékenységet végez.

Az Alapítvány közhasznú tevékenységeit a 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban Ectv.) 34 § (1) a) pontja szerint meghatározott alábbi, közfeladatokat előíró jogszabályok alapján végzi:

 • Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, és egészségügyi rehabilitációs tevékenység az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV tv. 141.§ (2) a), (3) g), i), pontjai és a 2011. évi CLXXXIX 13.§ (1) 4. pontja alapján
 • Szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása a 2011. évi CLXXXIX tv. 13.§ (1) 8. és 8a., 10. pontja alapján
 • Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése az 1991. évi IV. tv. 13.A § (5) bek. alapján
 • Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés: alapfokú művészetoktatás, fejlesztő nevelés, fejlesztő nevelés-oktatás – 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 4. § (1) a)-u) alapján.
 • évi CLVI. törvény 26.§ c) pontja alapján 1. egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, 2. szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, 3. tudományos tevékenység, kutatás, 4. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, 10. gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, 11. hátrányos helyzetû csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység,
 • A családi életre nevelés területén A családok védelméről szóló 2011. évi CCXI. törvény 3. § (2) bekezdés kimondja, hogy az emberi élet értékéről, az egészséges életmódról, a házasságra való felkészítésre szolgáló, felelősségteljes párkapcsolatról és a családi életről szóló ismeretanyag az alap- és középfokú oktatási intézményekben folytatott oktatás tárgya. A köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 2. § (1) bekezdése állami feladatként határozza meg az alapfokú és középfokú oktatás biztosítását.
 • Fogyasztóvédelmi ismeretterjesztés területén A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17. § (2) bekezdése szerint a fogyasztóvédelmi oktatás elsősorban állami feladat, melyet [17. § (5) bekezdés] pl. egyesületekkel együttműködve lát el.

3. Az Alapítvány a fenti célokat a következők szerint valósítja meg:

A/ Szakmailag támogatja a korszerű alternatív módszereket alkalmazó egészségügyi és képességfejlesztő központok, valamint munkahelyek létrejöttét.

B/ Támogatja a stressz-szűrést és az alternatív stressz-csökkentő módszerek bevezetését és alkalmazását.

C/ Támogatja a különböző kineziológiai módszerek tanfolyamainak, oktató tanfolyamainak megszervezését, az oktatók képzését, valamint az arra rászoruló résztvevők (elsősorban tanulók, nyugdíjasok, nagycsaládosok, hátrányos helyzetűek és kisebbségek) részvételét. Ennek érdekében külföldi előadókat hívhat meg, és szervezhet képzéseket, továbbképzéseket.

D/ Támogatja a különböző kineziológiai módszerek alkalmazását a szociális munkában, a családsegítésben, az időskorúak gondozásában működők tevékenységében megjelenő stressz csökkentésével, stressz-kezelő képességeik javításával, fejlesztésével.

E/ Támogatja és segíti különböző oktatási intézmények (óvodák, iskolák) pedagógusait, nevelőit a tanulási képességek fejlesztésében, tanulási nehézségek kezelésében, és a tehetséggondozásban.

F/ Közreműködik az oktatási intézmények céljainak megvalósításában, klubok, osztályfőnöki órák, szakkörök keretén belül tanulási képességek fejlesztése, tehetség gondozás, önismeret, életvezetés, egészséges életmód és élethosszig tartó tanulás témakörében.

G/ Felkészítéseket tart a pre- és perinatális élet konfliktusainak kezelésére; az ifjúság családi életre nevelésére, felkészítésére, a szülővé válásra.

H/ Kineziológiai eszközökkel segíti, együttműködve a terápiában résztvevő szakemberekkel a bűncselekmény áldozatává vált, illetve annak kiszolgáltatott személyeket traumáik feldolgozásában.

I/ Támogatja a különböző kineziológiai módszerek kutatását és fejlesztését, ezen módszerek publikálását, ilyen témájú könyvek, egyéb kiadványok kiadását, ismeretterjesztő cikkek megjelentetését és ismeretterjesztő rendezvények, előadások megtartását.

J/ Támogatja az egészségügyi dolgozók, szociális munkások, mediátorok, pszichológusok, mentálhigiénés szakemberek, pedagógusok, diákok képzését és továbbképzését a különböző kineziológiai módszerek területén.

K/ Támogatja mindezen célok megvalósítását a határon túli magyarság körében is. Támogatja a különböző kineziológiai módszerek terjesztését nemzetközi együttműködés, valamint határon átnyúló együttműködések keretében is.

L/ A hiteles és minőségi kineziológiai tevékenység gyakorlása érdekében a nemzetközi társszervekkel együttműködve, nemzetközi minősítő vizsgát szervez és ezt tanusító Certificate-t ad át az adott nemzetközi szervezet nevében. A vizsgák részletes szabályait, feltételeit a nemzetközi szervezetek előírásainak megfelelően a kuratórium készíti el.

M/ A hazai hiteles és minőségi kineziológiai tevékenység gyakorlása érdekében magyarországi minősítő vizsgát szervez és ezt tanusító Certificate-t/Tanúsítványt bocsát ki. Akik a nemzetközi normáknak megfelelnek és sikeres hazai vizsgát tesznek az Alapítványnál, azok mint hiteles és szakképzett kineziológusok megjelenhetnek az Alapítvány által üzemeltetett honlapon, mint ajánlott szakemberek és használhatják a Magyarországi Kineziológiai Alapítvány Professzionális Kineziológusa címet. A vizsgaszabályzatot a kuratórium állítja össze.

N/ Együttműködési megállapodásokat köt a nemzetközi kineziológiai szervezetekkel, – elsősorban az International Kinesiology College (IKC), EDU-K Fundation – a szakmai fejlődés, a minőségi munka, a minőségi oktatás, továbbképzés, hiteles kineziológusi személyiség és tevékenység kialakítása érdekében.

O/ Gondoskodik a nemzetközi kineziológiai szervezetek – elsősorban az International Kinesiology College (IKC), EDU-K Fundation – által kiadott etikai kódex betartásáról, betartatásáról. Ennek érdekében felveszi a kapcsolatot a kineziológiát szabályzó állami hatóságokkal (pl.: kamarák, és egyéb ellenőrzésre jogosult hatóságok) és együttműködik azokkal a problémás esetek kivizsgálásában.

P/ Ajánlást fogalmaz meg az Alapítványt támogató kineziológusok részére a kineziológusi tevékenység végzésével kapcsolatban, mely szerint az Alapítvány magyar és nemzetközi professzionális kineziológusai, kompetencia határaikon belül segítik a hozzájuk fordulókat az egészséges életmód kialakításában, az egészség megőrzésében, a stresszhelyzetek kezelésében, a lelki egészségvédelemben, a tanulási gátjaik mögött álló problémák feltárásában, készségeik, képességeik és önismeretük fejlesztésében, a minőségileg jobb élet elérésében. A kompetencia határok megfogalmazása a Kuratórium feladata lesz a nemzetközi normák és a haza jogszabályok figyelembevételével.

Q/ Figyelemmel kíséri és értékeli a kineziológiával összefüggő jogalkalmazást, javaslatok kidolgozása a jogalkalmazás fejlesztése érdekében, javaslattétel él a jogszabályok alkotásához, közreműködik azok végrehajtásában.

R/ Az Alapítvány másodlagosan – költségeinek biztosítása érdekében -, mindazon szellemi tevékenység elvégzésére vállalkozik, melyet jogszabály nem tilt.

S/ A célok megvalósítása érdekében pályázatokat írhat ki, kitüntetéseket és díjakat alapíthat. Ezek alapításáról és a megítélés módszereiről, folyamatáról a Kuratórium dönt.

T/ Szakértői, szaktanácsadói tevékenység ellátásával szakmai kérdésekben, vizsgáztatás során, valamint szakmai kutatási és fejlesztési tevékenységek végzésével támogatja a minőségi, hiteles kineziológiai munka kialakulását Magyarországon, valamint javaslatot tesz a jogalkotók felé.

 

Válassz oldalt!